خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طلاق/ - احکام متفرقه طلاق - آیت الله العظمی امام خمینی

2536 - اگر با زن نامحرمی به گمان این که عیال خود او است نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست یا گمان کند که شوهرش می باشد باید عده نگهدارد.

2537 - اگر با زنی که می داند عیالش نیست ، زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نیست ، بنابر احتیاط واجب باید عده نگهدارد.

2538 - اگر مرد، زنی را گول بزند که از شوهر طلاق بگیرد و زن او شود، طلاق وعقد آن صحیح است ، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده اند.

2539 - هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاشش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است ، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف اوبرای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه ، خودرا طلاق دهد صحیح است .

2540 - زنی که شوهرش گم شده ، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند باید نزد مجتهدعادل برود و به دستور او عمل نماید.

2541 - پدر و جد پدری دیوانه اگر مصلحت باشد، می توانند زن او را طلاق بدهند.

2542 - اگر پدر و جد پدری برای طفل خود زنی را صیغه کند، اگرچه مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت صیغه باشد، مثلا برای پسر چهارده ساله خودش زنی را دوساله صیغه کند چنانچه صلاح بچه باشد، می تواند مدت آن زن را ببخشد ولی زن دایمی او را نمی تواند طلاق دهد.

2543 - اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده ، مرد دو نفر را عادل بداند وزن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابراحتیاط واجب ، نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند.

2544 - اگر کسی زن خود را بدون این که او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او رامثل وقتی که زنش بوده بدهد و مثلا بعد از یک سال بگوید: یک سال پیش تو را طلاق دادم و شرعا هم ثابت کند، می تواند چیزهایی را که در آن مدت برای زن تهیه نموده و او مصرف نکرده است از او پس بگیرد ولی چیزهایی را که مصرف کرده نمی تواند از او مطالبه نماید.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,362,067