خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام مالی که انسان آن را پیدا میکند - آیت الله العظمی امام خمینی

2564 - مالی که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

2565 - اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 6/12 نخود نقره سکه دار کمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه ،نمی تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصداین که ملک خودش شود بردارد، و در این صورت اگر تلف شود، نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست .

2566 - هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش راپیدا کند اگر چه صاحب آن کافری باشد که در امان مسلمانان است در صورتی که قیمت آن چیز به "6/12" نخود نقره سکه دار برسد باید اعلان کند و چنانچه ازروزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته هر روزی و بعد تا یک سال هفته ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است .

2567 - اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می تواند به کسی که اطمینان داردبگوید از طرف او اعلان نماید.

2568 - اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود می تواند آن رابرای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد به او بدهد ولی احتیاطمستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

2569 - اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ، ضامن نیست ، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است .

2570 - کسی که مالی را پیدا کرده اگر عمدا به دستوری که گفته شد اعلان نکند،گذشته از این که معصیت کرده ، باز هم واجب است اعلان کند.

2571 - اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی او باید اعلان نماید.

2572 - اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد.

2573 - اگر در بین سالی که اعلان می کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده ، چیزی بر او واجب نیست .

2574 - اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 6/12 نخود نقره سکه دار می رسددر جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن پیدا نمی شود، می توانددر روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای که داده ، مال خود او است .

2575 - اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود اواست بردارد، بعدبفهمد مال خودش نبوده ، باید تا یک سال اعلان نماید.

2576 - لازم نیست موقع اعلان جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام ، کافی است .

2577 - اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است ، در صورتی بایدبه او بدهد که نشانه های آن را بگوید و یقین پیدا کند که مال او است ، ولی اگرذکر نشانه ها فقط موجب گمان مالک بودنش باشد، مخیر است که به او بدهد یا ازدادن به او خودداری نماید.

2578 - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6/12 نخود نقره سکه دار برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیزاز بین برود یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است .

2579 - هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد، بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش رنگهدارد، و احتیاط مستحب آن است که در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاکم شرع ، در صورت امکان ، اجازه بگیرد و در هر صورت باید تعریف تا یک سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول را به او تسلیم کند و اگر صاحب آن پیدا نشد ازطرف او صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

2580 - اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند، اشکال ندارد.

2581 - اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چناچه بداندکفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده ، در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد، می تواند به جای کفش خودش بردارد.ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد، و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد کفشی که مانده ،مال کسی نیست که کفش او را برده ، باید با آن معامله مجهول المالک نماید یعنی از صاحبش تفحص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود، از طرف او به فقیرصدقه بدهد.

2582 - اگر مالی را که کمتر از 6/12 نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کندو از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,669,067