خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات/ - احکام شکار کردن با اسلحه - آیت الله العظمی امام خمینی

2601 - اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند، با پنج شرط حلال وبدنش پاک است : اول : آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد که به واسطه تیز بودن ، بدن حیوان را پاره کند. و اگر به وسیله دام یا چوب و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کند، پاک نمی شود و خوردن آن هم حرام است . و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند، چنانچه گلوله آن تیزباشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است . و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن ، حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد.

2602 - اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان مسلمان و دیگری کافرباشد یا یکی از آن دو، نام خدا را ببرد و دیگری عمدا نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست .

2603 - اگر بعد از آن که حیوانی را تیر زدند، مثلا در آب بیفتد و انسان بداندکه حیوان به واسطه تیر و افتادن در آب جان داده ، حلال نیست . بلکه اگر شک کند که فقط برای تیر بوده یا نه ، حلال نمی باشد.

2604 - اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می شود. ولی گذشته از این که گناه کرده باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.

2605 - اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح است ، با شرطهایی که در صفحه گذشته گفته شد، حیوانی را دو قسمت کنند و سر و گردن در یک قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است اگربه همین قطع کردن جان داده باشد. و اگر حیوان زنده باشد و وقت تنگ باشد برای سر بریدن به آداب شرع ، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر و گردن دارد حلال است . و اگر وقت باشد برای سر بریدن ، آن قسمت که در آن ، سر نیست حرام است و آن قسمت دیگر اگر سر آن را به دستوری که در شرع معین شده ببرند، حلال است به شرط آن که در زمان بریدن سرش زنده باشد، اگر چه ممکن نباشد زنده بماند و درحال جان دادن باشد.

2606 - اگر با چوب یا سنگ یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است و قسمتی که سر و گردن دارد اگر زنده باشد و سر آن را به دستوری که در شرع معین شده ببرند حلال است به شرط آن که در زمان بریدن سرش ، زنده باشد، اگر چه ممکن نباشد زنده بماند ودر حال جان دادن باشد.

2607 - اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه زنده ای از آن بیرون آید،چنانچه آن بچه را به دستوری که در شرع معین شده سر ببرند حلال ، و گرنه حرام می باشد.

2608 - اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه مرده ای از شکمش بیرون آورندچنانچه خلقت بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,692,614