خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات/ - شکار کردن با سگ شکاری - آیت الله العظمی امام خمینی

2609 - اگر سگ شکاری ، حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: اول : سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند، برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند، بایستد. ولی اگر در وقت نزدیک شدن به شکار با جلوگیری نایستد، مانع ندارد. و احتیاطواجب آن است که اگر عادت دارد که پیش از رسیدن صاحبش شکار را می خورد از شکاراو اجتناب کنند، ولی اگر اتفاقا شکار را بخورد، اشکال ندارد.

2610 - کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلا کارد را بیرون آورد و وقت سر بریدن بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است . ولی اگر مثلا به واسطه زیاد تنگ بودن غلاف یاچسبندگی آن بیرون آوردن کارد طول بکشد و وقت بگذرد حلال نمی شود. و نیز اگرچیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد، واجب آن است که از خوردن آن خودداری کند.

2611 - اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنهادارای شرطهایی که در صفحه گذشته گفته شده بوده اند، شکار حلال است و اگر یکی ازآنها دارای آن شرطها نبوده شکار حرام است .

2612 - اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند،َن شکار حلال و پاک است . و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک می باشند.

2613 - اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی ازآنها کافر باشد یاعمدا نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است . و نیز اگر یکی از سگهایی را که فرستاده اند به طوری که در صفحه گذشته گفته شد، تربیت شده نباشد، آن شکارحرام می باشد.

2614 - اگر باز یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری ، حیوانی را شکار کند آن شکار حلال نیست ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در شرع معین شده سرآن را ببرند، حلال است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,585,955