خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام ارث/ - ارث دسته اول - آیت الله العظمی امام خمینی

2731 - اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می رسد. و اگر چند پسر یا چند دخترباشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. و اگر یک پسر و یک دخترباشند مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را پسر، و یک قسمت را دختر می برد. واگرچند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دخترببرد.

2732 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد، ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یایک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان باپدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه ، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می برد و بقیه را به پدر می دهند.

2733 - اگر وارث فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یاچهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد. و اگر دوبرادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال راشش قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت ، و دختر سه قسمت می برد، و یک قسمت باقی مانده را چهار قسمت می کنند، یک قسمت را به پدر و سه قسمت رابه دختر میدهند. مثلا اگر مال میت را 24 قسمت کنند، 15 قسمت آن را به دختر، و 5قسمت آن به پدر، و 4 قسمت آن را به مادر می دهند.

2734 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد. و اگر چندپسر یا دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگرپسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر دخترببرد.

2735 - اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر، یا مادر و یک پسر باشد، مال راشش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر، و پنج قسمت را پسر می برد.

2736 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می کنند یک قسمت آن را پدر یا مادر می برد و بقیه را طوری قسمت می کنند که هرپسری دو برابر دختر ببرد.

2737 - اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال راچهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می برد.

2738 - اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال راپنج قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت را دخترها به طورمساوی بین خودشان قسمت می کنند.

2739 - اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را می برد، و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می برد، مثلا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می دهند.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,676,628