خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام ارث/ - مسائل متفرقه ارث - آیت الله العظمی امام خمینی

2780 - قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشیده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه مورداستعمال است یا برای استعمال مهیا شده ، مال پسر بزرگتر است .

2781 - اگر پسر بزرگ میت ، بیش از یکی باشد، مثلا از دو زن او در یک وقت دوپسر به دنیا آمده باشد، باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میت را به طورمساوی بین خودشان قسمت کنند.

2782 - اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادترباشد، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، به قرض او بدهند. و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر احتیاط واجب باید ازآن چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر می رسد به نسبت به قرض او، بدهند. مثلا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسربزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد، بنابر احتیاط واجب پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.

2783 - مسلمان از کافر ارث می برد، ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد، ازاو ارث نمی برد.

2784 - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا و بناحق بکشد، از او ارث نمی برد.ولی اگر از روی خطا باشد، مثل آنکه سنگ به هوا بیندازد و اتفاقا به یکی ازخویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می برد، ولی از دیه قتل ارث نمی برد.

2785 - هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، در صورتی که میت بچه ای داشته باشدکه در شکم مادر است ، و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادرباشد، برای بچه ای که در شکم است ، که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد، سهم دوپسر را کنار می گذارند. ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است ، مثلا احتمال بدهند که زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می گذارند. و چنانچه مثلا یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,714,731