خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - استحاله - آیت الله العظمی امام خمینی

195 - اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید، پاک می شود و می گویند استحاله شده است . مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یاسگ در نمکزار فرو رود و نمک شود. ولی اگر جنس آن عوض شود، مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند، پاک نمی شود.

196 - کوزه گلی و مانند آن ، که از گل نجس ساخته شده نجس است . و باید ازذغالی که از چوب نجس درست شده اجتناب نمایند.

197 - چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه ، نجس است .

198 - اگر شراب به خودی خود یا به واسطه آنکه چیزی مثل سرکه و نمک در آن ریخته اند سرکه شود، پاک می گردد.

199 - شرابی که از انگور نجس درست کنند، به سرکه شدن پاک نمی شود، بلکه اگر نجاستی هم از خارج به شراب برسد، احتیاط واجب آن است که بعد ازسرکه شدن از آن اجتناب نمایند.

200 - سرکه ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند نجس است .

201 - اگر پوشال زیر انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند، ضررندارد. و نیز اگر پیش از آن که خرما و کشمش و انگور سرکه شود، خیار وبادمجان و مانند اینها در آن بریزند، اشکال ندارد.

195 - عروةالوثقى ، الرابع من المطهرات 451-132

196 - عروةالوثقى ، الرابع من المطهرات 451-132

197 - عروةالوثقى ،الرابع من المطهرات 451-132

198 - عروةالوثقى ، الخامس من المطهرات 451-133

199 - عروةالوثقى ، الخامس من المطهرات ، مسأله 1451-133 و 134

200 - عروةالوثقى ، الخامس من المطهرات ، مسأله 1451-134

201 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، (السادس )، مسأله 8461-139

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,343,315