خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - برطرف شدن عین نجاست - آیت الله العظمی امام خمینی

216 - اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون ، یا متنجس مثل آب نجس ، آلوده شود،چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن حیوان پاک می شود. و همچنین است باطن بدن انسان مثل توی دهان و بینی . مثلا اگر خونی از لای دندان بیرون آید و در آب دهان ازبین برود، آب کشیدن توی دهان لازم نیست . ولی اگر دندان عاریه در دهان نجس شود، باید آن را آب بکشند، به احتیاط واجب .

217 - اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، چنانچه انسان نداند که خون به غذا رسیده ، آن غذا پاک است . و اگر خون به آن برسد، بنابراحتیاط واجب نجس می شود.

218 - جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا باطن آن ، اگر نجس شود، لازم نیست آب بکشد، اگر چه آب کشیدن احوط است .

219 - اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشیند، چنانچه هر دو خشک باشند، نجس نمی شود. و اگر گرد و خاک یا لباس و مانند اینها ترباشد، باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشند.

216 - عروةالوثقى ، العاشر من المطهرات 491-144

217 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، الماء، مسأله 40421-124

218 - عروةالوثقى ،العاشر من المطهرات ، مسائل 1 و 2491-145 و 146

219 - عروةالوثقى ، فى احکام النجاسات ، فصل فى کیفیة تنجس المتنجسات ، قبل از مسأله 1271-78

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,997,980