خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - غایب شدن مسلمان - آیت الله العظمی امام خمینی

221 - اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش دراختیار او است نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، اگر انسان احتمال بدهدکه آن چیز را آب کشیده یا یه واسطه آنکه مثلا آن چیز در آب جاری افتاده پاک شده است ، اجتناب از آن لازم نیست .

222 - اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده ، پاک شده است ، یادو عادل به پاک شدن آن خبر دهند، آن چیز پاک است . و همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار او است بگوید آن چیز پاک شده ، یا مسلمانی چیز نجس راآب کشیده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه .

223 - کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد و لباس هم درتصرف او باشد، اگر بگوید آب کشیدم ، آن لباس پاک است .

224 - اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمی کند، می تواند به گمان اکتفا نماید.

221 - عروةالوثقى ، فى المطهرات (الثامن عشر)491-147

222 - عروةالوثقى ،فصل طریق ثبوت التطهیر، قبل از مسأله 1501-150

223 - عروةالوثقى ، فصلطریق ثبوت التطهیر، قبل از مسأله 1501-151

224 - عروةالوثقى ، فصل طریق ثبوت التطهیر، مسأله 5511-153

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,097,119