خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - وضو/ - وضوی ارتماسی - آیت الله العظمی امام خمینی

261 - وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو، بامراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد، لیکن برای این که مسح سر وپاها با آب وضو باشد، بایستی در شستن ارتماسی دستها، قصد شستن وضویی ، هنگام بیرون آوردن دستها از آب باشد. و یا این که مقداری از دست چپ را باقی گذاردتا آن را با دست راست ، ترتیبی بشوید.

262 - در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستها از بالا به پایین شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و دستها را در آب فرو می برد قصد وضو کند باید صورت را ازطرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد. و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج بیرون آورد.

263 - اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد،اشکال ندارد.

261 - عروةالوثقى ، فى افعال الوضوء، مسأله 21671-207

262 - عروةالوثقى ، فى افعال الوضوء، مسأله 21671-207

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,020,945