خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - وضو/ - چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت - آیت الله العظمی امام خمینی

316 - برای شش چیز وضو گرفتن واجب است : اول : برای نمازهای واجب غیر از نمازمیت . دوم : برای سجده و تشهد فراموش شده ، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سرزده مثلا بول کرده باشد. سوم : برای طواف واجب خانه کعبه . چهارم : اگر نذریا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. پنجم : اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند. ششم : برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یابیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن ، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگربدن خود را به خط قرآن برساند. ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بی احترامی به قرآن باشد، باید بدون این که وضو بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آب بکشد، و تا ممکن است از دست گذاشتن به خط قرآن خودداری کند.

317 - مس نمودن خط قرآن یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای کسی که وضوندارد، حرام است . ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگر ترجمه کند،مس آن اشکال ندارد.

318 - جلوگیری کردن بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست . ولی اگر مس نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد، باید از آنان جلوگیری کنند.

319 - کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد، مس نماید. و همچنین است بنابر احتیاط واجب مس اسم مبارک پیغمبر و امام و حضرت زهرا علیهم السلام .

320 - اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یاغسل کند، صحیح است . و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیا بودن برای نمازوضو بگیرد، اشکال ندارد.

321 - کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از وضوبفهمد وقت داخل نشده ، وضوی او صحیح است .

322 - مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجدو حرم امامان علیهم السلام وضو بگیرد، و همچنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن ونوشتن آن و نیز برای مس حاشیه قرآن و برای خوابیدن ، وضو گرفتن مستحب است و نیزمستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد. و اگر برای یکی از این کارهاوضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد، می تواند بجا آورد، مثلا می تواندبا آن وضو نماز بخواند.

316 - عروةالوثقى ، فى غایات الوضوء611-185

317 - عروةالوثقى ، فى غایات الوضوء، مسائل 3 و 1762 و 631-189 و 192

318 - عروةالوثقى ،فى غایات الوضوء، مسأله 15151-191

319 - عروةالوثقى ، فى غایات الوضوء، مسأله 1761 و 631-185 و 192

320 - عروةالوثقى ، فى الوضوءات المستحبة، مسأله 2631-193

321 - عروةالوثقى ، فى شرائط الوضوء،(الثانى عشر)761-237

322 - عروةالوثقى ، فى الوضوءآت المستحبة، مسأله 2631-193

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,481,264