خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - وضو/ - چیزهایی که وضو را باطل میکند - آیت الله العظمی امام خمینی

323 - هفت چیز وضو را باطل می کند: اول : بول . دوم : غائط. سوم : باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. چهارم : خوابی که به واسطه آن چشم نبیند وگوش نشنود. ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود. پنجم : چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی . ششم : استحاضه زنان ، که بعدا گفته می شود. هفتم : کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت .

323 - عروةالوثقى ، فى موجبات الوضوء و نواقضه 601-183

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,064,506