خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - غسلهای واجب/ - غسل جنابت/ - غسل ترتیبی - آیت الله العظمی امام خمینی

361 - در غسل ترتیبی باید به نیت غسل ، اول سر و گردن ، بعد طرف راست ،بعد طرف چپ بدن را بشوید. و اگر عمدا یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند، غسل او باطل است .

362 - نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر راباید با طرف چپ بشوید، بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

363 - برای آنکه یقین کند هر سه قسمت ، یعنی سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملا غسل داده ، باید هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمتهای دیگر را هم با آن قسمت بشوید. بلکه احتیاط مستحب آن است که تمام طرف راست گردن رابا طرف راست بدن ، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.

364 - اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است ، باید دوباره غسل کند.

365 - اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است ، و اگر از طرف راست باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

366 - اگر پیش از تمام شدن غسل ، در شستن مقداری از طرف چپ شک کند،شستن همان مقدار کافی است . ولی اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست یا مقداری از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست درشستن سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید، نباید اعتنا کند.

361 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل و کیفیته 921-293

362 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل و کیفیته 921-293

364 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل و کیفیته ، قبل از مسأله 1(الاولى )931-294

365 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل و کیفیته ، قبل از مسأله 1 (الاولى )921-293

366 - عروةالوثقى ،فصل مستحبات غسل الجنابة، مسأله 11981-311

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,365,236