خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - حیض/ - اقسام زنهای حایض/ - مضطربه - آیت الله العظمی امام خمینی

494 - مضطربه یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نکرده اگربیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده یک جور باشد، چنانچه عادت خویشان او هفت روز است ، باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قراردهد، و اگر کمتر است مثلا پنج روز است ، باید همان را حیض قرار دهد. و بنابراحتیاط واجب در تفاوت بین شماره عادت آنان و هفت روز، که دو روز است ،کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید، و کارهای استحاضه را بجا آورد،یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام دهد. و اگرعادت خویشانش بیشتر از هفت روز مثلا نه روز است ، باید هفت روز را حیض قراردهد و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان ، که دو روز است ،کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید.

495 - مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن ، نشانه حیض وچند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روزیا بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است . و اگر خونی که نشانه حیض رادارد کمتر از سه روز باشد، باید همان را حیض قرار دهد، و تا هفت روز بقیه به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید. و همچنین است اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد، دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض راداشته باشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد، و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اول را حیض قرار دهد و بقیه آن را تا هفت روز به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید.

494 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسأله 11041-331

495 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوزالدم عن العشرة، مسأله 11041-331

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,035,639