خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - حیض/ - اقسام زنهای حایض/ - مبتدئه - آیت الله العظمی امام خمینی

496 - مبتدئه یعنی زنی که دفعه اول خون دیدن اوست ، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده یک جور باشد، باید عادت خویشان خود را به طوری که در وقتیه گفته شد حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

497 - مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض وچند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتراز سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است . ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید از اول خون اول ، که نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد، و در عدد،رجوع به خویشاندان خود کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.

498 - مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض وچند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید از اولی که خون نشانه حیض دارد،حیض قرار دهد و در عدد، به خویشاوندان خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.

496 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشره ، مسأله 11041-331

497 - عروةالوثقى ، فى الحیض،فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسأله 11041-331

498 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسأله 11041-331

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,035,168