خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - حیض/ - مسائل متفرقه حیض - آیت الله العظمی امام خمینی

500 - مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه های حیض داشته باشد یا یقین کنند که سه روز طول می کشد، باید عبادت را ترک کنند. و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده ، باید عبادتهایی را که بجانیاورده اند، قضا نمایند. ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می کشد ونشانه های حیض را هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز کارهای استحاضه را بجا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند. و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند، باید آن را حیض قرار دهند.

501 - زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عددحیض ، یا هم در وقت و هم در عدد آن ، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خودخونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن یا هم وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد، عادتش بر می گردد به آنچه در این دو ماه دیده است . مثلا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون می دیده و پاک می شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه ، خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او می شود.

502 - مقصود از یک ماه ، از ابتدای خون دیدن است تا سی روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه .

503 - زنی که معمولا ماهی یک مرتبه خون می بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه های حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.

504 - اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یابیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونی به نشانه های حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را که نشانه های حیض داشته ، حیض قرار دهد.

505 - اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست ، باید برای عبادتهای خود غسل کند، اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روزدوباره خون می بیند. ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند، نباید غسل کند و نمی تواند نماز بخواند، و باید به احکام حائض رفتار نماید.

506 - اگر زن پیش از ده روز پاک شود، و احتمال دهد که در باطن خون هست ، باید قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد. پس اگر پاک بود، غسل کند و عبادتهای خود را بجا آورد. و اگر پاک نبود، اگر چه به آب زرد رنگی هم آلوده باشد، چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است ،باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد، غسل کند، و اگر سر ده روز پاک شد،یا خون او از ده گذشت ، سر ده روز غسل نماید. و اگر عادتش کمتر از ده روز است ،در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک می شود، نباید غسل کند. و اگر احتمال دهد خون او از ده روز می گذرد، احتیاط واجب آن است که تایک روز عبادت را ترک کند و بعد از آن می تواند تا ده روز عبادت را ترک کند.ولی بهتر است تا ده روز کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای مستحاضه را انجام دهد. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شد تمامش حیض است ، و اگر از ده روز گذشت ، باید عادت خود را حیض و بقیه رااستحاضه قرار دهد و عبادتهایی را که بعد از روزهای عادت بجا نیاورده قضا نماید.

507 - اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد حیض نبوده است ،باید نماز و روزه ای را که در آن روزها بجا نیاورده قضا نماید. و اگر چند روز رابه گمان این که حیض نیست عبادت کند، بعد بفهمد حیض بوده ، چنانچه آن روزها راروزه گرفته ، باید قضا نماید.

501 - عروةالوثقى ، فى الحیض،مسأله 101011-321

502 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسأله 21051-333

503 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 211031-328

504 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسأله 101051-335

505 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسائل 23 و 25103 و 1041-229 و 230

506 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 231031-329

507 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسأله 161061-337

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,034,427