خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نفاس - آیت الله العظمی امام خمینی

508 - از وقتی که اولین جزو بچه از شکم مادر بیرون می آید، هر خونی که زن می بیند، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است ، و زن رادر حال نفاس ، نفساء می گویند.

509 - خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند، نفاس نیست .

510 - لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر خون بسته ای هم ازرحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهارنفر قابله بگویند که اگر در رحم می ماندانسان می شد، خونی که تا ده روز ببیند، خون نفاس است .

511 - ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نمی شود.

512 - هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه ، یا چیزی که سقط شده اگر می ماندانسان می شد یا نه ، لازم نیست وارسی کند. و خونی که از او خارج می شود شرعا خون نفاس نیست .

513 - توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که برحائض حرام است ، بر نفساء هم حرام است . و آنچه بر حائض واجب و مستحب ومکروه است ، بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می باشد.

514 - طلاق دادن زنی که درحال نفاس می باشد، باطل است ، و نزدیکی کردن با اوحرام می باشد. و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط واجب آن است به دستوری که دراحکام حیض گفته شد، کفاره بدهد.

515 - وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را بجاآورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که دروسط پاک بوده ، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است .و اگر روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد، باید قضا نماید.

516 - اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست ، باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند که اگر پاک است ، برای عبادتهای خود غسل کند.

517 - اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد، به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه است . و اگر عادت ندارد، تا ده روزنفاس و بقیه استحاضه می باشد. و احتیاط مستحب آن است کسی که عادت دارد، ازروز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد، بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ، ترک کند.

518 - زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است ، اگر بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد، و بعداز آن تا روز دهم می تواند عبادت را ترک نماید یا کارهای مستحاضه را انجام دهد.ولی ترک عبادت ، یک روز یا دو روز خیلی خوب است . پس اگر از ده روزبگذرد، به روزهای عادتش حیض است و بقیه استحاضه است ، و اگر عبادت را ترک کرده باید قضا کند.

519 - زنی که در حیض عادت دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر ازیک ماه ، پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است . و ده روز ازخونی که بعد از نفاس می بیند، اگر چه در روزهای عادت ماهانه اش باشد، استحاضه است . مثلا زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است ، اگرروز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید، تا روز هفدهم نفاس ،و از روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می بیند، استحاضه می باشد. و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونی را که می بیند، در روزهای عادتش باشد حیض است ، چه نشانه های حیض را داشته باشد یانداشته باشد. و اگر در روزهای عادتش نباشد، اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد، باید آن را استحاضه قرار دهد.

520 - زنی که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتراز یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است . و خونی که بعد از آن می بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد حیض ، و گرنه آن هم استحاضه می باشد.

508 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، قبل از مسأله 11131-359

509 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، قبل از مسأله 11131-359

510 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، قبل از مسأله 11131-359

511 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 11131-360

512 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، قبل از مسأله 11131-359

513 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 101141-364

514 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 101141-364

515 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 101141-364

516 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 81141-363

517 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 21131-361

518 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 91141-363

519 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 71141-363

520 - عروةالوثقى ، فى احکام النفاس ، مسأله 71141-363

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,737,418