خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - احکام محتضر - آیت الله العظمی امام خمینی

533 - مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد، مرد باشد یازن ، بزرگ باشد یا کوچک ، باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد. و اگر خواباندن او کاملا به این طور ممکن نیست ، بنابر احتیاطواجب تا اندازه ای که ممکن است ، باید به این دستور عمل کنند. و چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشانند. و اگر آن هم نشود، باز به قصد احتیاط او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ ، رو به قبله بخوابانند.

534 - احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت نداده اند، رو به قبله باشد، و بعد از حرکت دادن این احتیاط واجب نیست .

535 - رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است ، و اجازه گرفتن از ولی او لازم نیست .

536 - مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام علیهم السلام و سایر عقایدحقه را، به کسی که در حال جان دادن است طوری تلقین کنند که بفهمد. و نیز مستحب است چیزهایی را که گفته شد، تا وقت مرگ تکرار کنند.

537 - مستحب است این دعاها را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد: "اللهم اغفرلی الکثیر من معاصیک و اقبل منی الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر و یعفوعن الکثیر اقبل منی الیسیر و اعف عنی الکثیر انک انت العفو الغفور اللهم ارحمنی فانک رحیم ".

538 - مستحب است کسی را که سخت جان می دهد، اگر ناراحت نمی شود به جایی که نماز می خوانده ببرند.

539 - مستحب است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکه "یس " و"الصافات " و "احزاب " و "َیةالکرسی " و آیه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آیه آخر سوره بقره ، بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.

540 - تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او و بودن جنب وحائض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد، و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها نزداو مکروه است .

533 - عروةالوثقى ، احکام الاموات ، فصل فى ما یتعلق بالمحتضر1181-373

534 - عروةالوثقى ، احکام الاموات ، فصل فى ما یتعلق بالمحتضر1181-373

535 - عروةالوثقى ، احکام الاموات ، فصل فى ما یتعلق بالمحتضر1181-373

536 - عروةالوثقى ، احکام الاموات ، فصل فى ما یتعلق بالمحتضر1181-374

537 - عروةالوثقى ، احکام الاموات ، فصل فى ما یتعلق بالمحتضر1181-374

538 - عروةالوثقى ، احکام الاموات ، فصل فى ما یتعلق بالمحتضر1181-375

539 - عروةالوثقى ، احکام الاموات ، فصل فى ما یتعلق بالمحتضر1181-375

540 - عروةالوثقى ، احکام الاموات ، فصل فى المکروهات 1191-375

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,050,600