خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام بعد از مرگ/ - احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت/ - احکام نماز میت - آیت الله العظمی امام خمینی

594 - نمازخواندن بر میت مسلمان ، اگر چه بچه باشد، واجب است . ولی باید پدر و مادر آن بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد.

595 - نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود. و اگرپیش از اینها یا در بین اینها بخوانند، اگر چه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، کافی نیست .

596 - کسی که می خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشدو بدن و لباسش پاک باشد. و اگر لباس او غصبی هم باشد، اشکال ندارد. اگر چه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند.

597 - کسی که به میت نماز می خواند، باید رو به قبله باشد و نیز واجب است میت را مقابل او به پشت بخوابانند، به طوری که سر او به طرف راست نمازگزار وپای او بطرف چپ نمازگزار باشد.

598 - مکان نمازگزار باید از جای میت پست یا بلندتر نباشد. ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد.

599 - نمازگزار باید از میت دور نباشد. ولی کسی که نماز میت را به جماعت می خواند، اگر از میت دور باشد، چنانچه صفها به یکدیگر متصل باشد، اشکال ندارد.

600 - نمازگزار باید مقابل میت بایستد. ولی اگر نماز به جماعت خوانده شودو صف جماعت از دو طرف میت بگذرد، نماز کسانی که مقابل میت نیستند، اشکال ندارد.

601 - بین میت و نمازگزار باید پرده و دیوار یا چیزی مانند اینهانباشد ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد، اشکال ندارد.

602 - در وقت خواندن نماز، باید عورت میت پوشیده باشد و اگر کفن کردن اوممکن نیست ، باید عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اینها باشدبپوشانند.

603 - نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند. و در موقع نیت ، میت را معین کند، مثلا نیت کند نماز می خوانم بر این میت قربة الی الله .

604 - اگر کسی نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند، می شود نشسته بر اونماز خواند.

605 - اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند، احتیاطواجب آن است که آن شخص از ولی میت اجازه بگیرد و بر ولی هم بنابر احتیاطواجب ، واجب است که اجازه بدهد.

606 - مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، ولی اگر میت اهل علم وتقوی باشد مکروه نیست .

607 - اگر میت را عمدا یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز دفن کنند،یا بعد از دفن معلوم شود، نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است ، تا وقتی جسد او از هم نپاشیده ، واجب است با شرطهایی که برای نماز میت گفته شد به قبرش نماز بخوانند.

594 - عروةالوثقى ، فى الصلاة على المیت ، قبل از مسأله 11341-419

595 - عروةالوثقى ، فى الصلاة على المیت ، مسأله 31341-420

596 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاة المیت ، مسأله 11381-429

597 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاة المیت ، قبل ازمسأله 11371-428

598 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاةالمیت ،(السابع)1381-429

599 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاة المیت (السادس )1381-429

600 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاة المیت (الثالث )1381-428

601 - عروةالوثقى ،فى شرائط صلاة المیت (الخامس)1381-429

602 - عروةالوثقى ، فى الصلاة على المیت ، مسأله 31341-420

603 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاة المیت (التاسع و العاشر و الحادى عشر)1381-429

604 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاة المیت ، مسأله 21381-429

605 - عروةالوثقى ، فى الصلاة على المیت ، مسأله 101351-433

606 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاة المیت ، مسأله 161391-432

607 - عروةالوثقى ، فى شرایط صلاة المیت ، مسائل 7 و 17138 و 1391-430 و 432

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,048,655