خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام بعد از مرگ/ - احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت/ - احکام دفن - آیت الله العظمی امام خمینی

613 - واجب است میت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید ودرندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند. و در صورتی که ترس درنده ونزدیک شدن انسانی که از بوی میت اذیت شود در بین نباشد، اقوی کفایت تنهاعنوان دفن در زمین است ، اگر چه احتیاط مستحب آن است که گودی قبر به همان اندازه مذکور در بالا باشد. و اگر ترس آن باشد که جانور، بدن او را بیرون آورد،باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند.

614 - اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد، می توانند به جای دفن او را در بنایا تابوت بگذارند.

615 - میت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او رو به قبله باشد.

616 - اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی شود و بودن او در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند، و گرنه باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز میت چیزسنگینی به پایش ببندند و به دریا بیندازند، یا او را در خمره بگذارند و درش راببندند و به دریا بیندازند. و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فورا طعمه حیوانات نشود.

617 - اگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد، چنانچه ممکن باشد باید به طوری که در مسأله پیش گفته شد، او را به دریا بیندازند.

618 - مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میت را در صورتی که لازم باشد باید از اصل مال میت بردارند.

619 - اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد. بلکه اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد، بنابراحتیاط واجب باید به همین دستور عمل کنند.

620 - دفن مسلمان در قبرستان کفار و دفن کافر در قبرستان مسلمانان جایزنیست .

621 - دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشد، مانند جایی که خاکروبه وکثافت می ریزند، جایز نیست .

622 - میت را نباید در جای غصبی دفن کنند، و دفن کردن در جایی که برای غیر دفن کردن وقف شده و در مسجد اگر ضرر به مسلمانان باشد یا مزاحم نمازشان باشدجایز نیست ، بلکه اقوی آن است که اصلا در مسجد دفن نکنند. و در زمینی که مثل مسجدبرای غیر دفن کردن وقف شده ، جایز نیست .

623 - دفن میت در قبر مرده دیگر، اگر موجب نبش شود، جایز نیست .

624 - چیزی که از میت جدا می شود، اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد، بایدبا او دفن شود. و اگر موجب نبش شود، احتیاط آن است که جدا دفن شود. ودفن ناخن و دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می شود، مستحب است .

625 - اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید در چاه راببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند. و در صورتی که چاه ، مال غیر باشد،باید به نحوی او را راضی کنند.

626 - اگر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد،باید به آسانترین راه او را بیرون آورند. و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند، اشکال ندارد. ولی باید به وسیله شوهرش اگر اهل فن است یا زنی که اهل فن باشد او را بیرون بیاورند. و اگر ممکن نیست ، مرد محرمی که اهل فن باشد. و اگرآن هم ممکن نشود، مرد نامحرمی که اهل فن باشد بچه را بیرون بیاورد. و درصورتی که آن هم پیدا نشود، کسی که اهل فن نباشد می تواند بچه را بیرون آورد.

627 - هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگر چه امید زنده ماندن طفل را نداشته باشند، باید به وسیله کسانی که در مسأله پیش گفته شد ازهر طرفی که بچه سالم بیرون می آید، بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند. ولی اگر بین پهلوی چپ و راست در سالم بودن بچه فرقی نباشد، احتیاط واجب آن است که از پهلوی چپ بیرون آورند.

613 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، قبل از مسائل1 و 5140 و 1411-436 و 437
ظاهرا حضرات آیات دیگر هم همین نظر را دارند، ولى فقط بیرون آوردن راذکر فرموده اند،
614 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، قبل از مسأله 11401-436

615 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 11411-436

616 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسائل 2 و 51411-436 و 437

617 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 21411-436

618 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 61411-437

619 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 31411-437

620 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 101411-437

621 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 111411-438

622 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 121411-438

623 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 121411-438

624 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 131411-438

625 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 141421-439

626 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 151421-439

627 - عروةالوثقى ، فى الدفن ، مسأله 151421-439

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,601,718