خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - تیمم/ - پنجم از موارد تیمم - آیت الله العظمی امام خمینی

676 - کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیردیا غسل کند برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی ماند، باید بدن یا لباس راآب بکشد و با تیمم نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند،باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

676 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 22 (السادس )1571-477

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,703,470