خدمات تلفن همراه

الحان قرآن تبیان - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : حامد شاکر نژاد

تصویر حامد شاکر نژاد

حامد شاکر نژاد

تعداد 3
سور مبارکه نجم، آیات 58-32، حاقه، آیات 16-1
سور مبارکه یوسف آیات 21-4، شمس 5-1
سوره مبارکه شمس، آیات 9-1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,401,175,086