خدمات تلفن همراه

الحان قرآن تبیان - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : راغب مصطفی غلوش

تصویر راغب مصطفی غلوش

راغب مصطفی غلوش

تعداد 6
سوره مبارکه بروج، آیات 22-11، علق، 5-1
سوره مبارکه رحمن، آیات 33-9، حاقه، آیات 24-1
غلوش صوت 1
مقام : بیات
غلوش صوت 2
مقام : بیات
غلوش صوت 1
مقام : رست
غلوش صوت 1
مقام : چهارگاه
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,084,792