خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - به جهت ایمنی از دزد- با ترجمه- بصورت تصویری

به جهت ایمنی از دزد

بخواند بر حلقه ها و قفل قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمنَ تا آخر سوره
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1649

جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,269,729