خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - تاکید در امر وصیّت- بصورت تصویری

تاکید در امر وصیّت

شيخ طوسي در مصبّاح متهجّد فرموده مستحب است براي انسان وصيّت و اخلال نكردن به آن
چه آنكه روايت شده كه سزاوار است براي آدمي كه شب به روز نياورد مگر آنكه وصيّت نامه اش زير سرش باشد و مؤ كد است در حال مرض و نيكو وصيّت كند و خلاص كند خود را از حقوقي كه مابين او و خدا است و از مظالم عباد
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1798 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1799
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,909,350,072