خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - آداب حمل جنازه- بصورت تصویری

آداب حمل جنازه

فقير گويد كه شيخ طوسي در مصباح متهجّد فرموده و مستحبّ است تربيع جنازه يعني بدوش بگيرد جانب كتف راست ميّت را پس از آن بيايد بطرف پا بدوش بگذارد پاي راست او را پس از آن پاي چپ او را و بعد از آن كتف چپ او را حاصل آنكه چهار گوشه جنازه را به اين ترتيب بر دوش كشد كه تعبير از آن بِدَوْررَحي كنند يعني مثل سنگ آسيا گرديدن او باشد
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1813
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,907,758,695