خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای امام کاظم علیه السلام به جهت خلاصی از زندان- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای امام کاظم علیه السلام به جهت خلاصی از زندان

دوازدهم دعاي حضرت موسي بن جعفر عليهماالسلام بجهت خلاصي از زندان :

يا مُخَلِّصَ الشَّجَرِ مِنْ بَيْنِ رَمْلٍ وَ طينٍ وَ مآءٍ وَ يا مُخَلِّصَ اللَّبَنِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ
ای برون آرنده درخت از میان ریگ و گل و آب و ای برون آرنده شیر از میان سرگین

وَ دَمٍ وَ يا مَخَلِّصَ الْوَلَدِ مِنْ بَيْنِ مَشيمَةٍ وَ رَحِمٍ وَ يا مُخَلِّصَ النّارِ مِنْ بَيْنِ
و خون وای برون آرنده بچه از میان پرده و بچه دان و ای برون آرنده آتش از میان

الْحَديدِ وَ الْحَجَرِ وَ يا مُخَلِّصَ الرُّوحِ مِنْ بَيْنَ الْاَحْشآءِ وَالْاَمْعآءِ خَلِّصْني مِنْ
آهن و سنگ و ای برون آرنده جان از میان احشاء و روده ها نجاتم ده از

يَدَيْ هارُونَ
دست هارون

به جاي اسم هارون اسم آن ظالمي را ببرد كه او را در زندان كرده روايت شده كه چون حضرت در حبس هارون اين دعا را خواند بعد از آنكه شب درآمد وضو تازه كرد و چهار ركعت نماز گذاشت هارون خواب هولناكي ديد بترسيد امر كرد تا آن حضرت را از زندان رها كردند
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,221,681