خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 20 - طه

موضوع : 20 - طه
   تعداد 491
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه طه 1-8            تعداد استفاده : 1547
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:33
مدت : 05:33
کد: 89070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه قدیمه وجمیله من ایران            تعداد استفاده : 718
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 98 - 122 - بروایة ورش            تعداد استفاده : 736
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 8            تعداد استفاده : 737
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 4            تعداد استفاده : 694
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 1            تعداد استفاده : 745
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 1- 35 - إیران 1992            تعداد استفاده : 737
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه قران الظهر            تعداد استفاده : 317
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه طحا المرج            تعداد استفاده : 319
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه ایران 1992 نادرة            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 98-122            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 9            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 7            تعداد استفاده : 320
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 5            تعداد استفاده : 305
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 3            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 1-54            تعداد استفاده : 320
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالطه 1- 35 إیران 1992            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویطه 1            تعداد استفاده : 735
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویطه 2            تعداد استفاده : 427
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویطه 2            تعداد استفاده : 717
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویطه 1            تعداد استفاده : 709
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویطة رادیو سوریا            تعداد استفاده : 715
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویطه کاملة            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویطه 3            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویطه 2 استدیو            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویطه 1-54            تعداد استفاده : 209
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیمقطع طه            تعداد استفاده : 651
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه مقطع            تعداد استفاده : 572
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه والعلق إیران            تعداد استفاده : 365
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه والانشقاق عزاء بقریه اولیله 1999            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه اولاد وافى 99            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه المنزلة 1997            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه القصار ج1            تعداد استفاده : 327
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه الجزء 3 والأخیر            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه 1-36 العلق 1-8 ایران            تعداد استفاده : 356
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأول طه والعلق من إیران 2000            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأول طه من الزنکلون 1992 ممتازه            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه والقصار ج2            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه من المقدام            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه کفر ابو حاکم 97            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه اولیلة 1999            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه الزنکلون92            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه الجزء 1            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه 2            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه 1-55            تعداد استفاده : 161
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطه 1-22 إیران            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیطـــــه السناجرة ابو حماد 97            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیختام السنطة غربیة 99            تعداد استفاده : 170
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأول طه من کفر حماد 1998            تعداد استفاده : 137
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأول طه 1978 نادره جدا            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه والقصار ختام عزاء یوسف صدى صوت            تعداد استفاده : 365
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه والأنبیاء            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه من النشاوی 10-10-2000            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه إنا آمنا بربنا لیغفر لنا            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 47 - 84            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 9            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 7            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 5            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 3            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 1            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطة 10-4-98 عشاء            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمختام نواج طة وقصار السور            تعداد استفاده : 324
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلماخر طه وقصار السور 16-11-99            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه والشمس - الکویت            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه من بلطیم 6-10-1982            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه قد جئناک بآیة من ربک            تعداد استفاده : 125
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه أبوشندی 12-1-89            تعداد استفاده : 111
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82345
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 10-4-98 عشاء            تعداد استفاده : 126
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 8            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 6            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 4            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطه 2            تعداد استفاده : 125
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمطة والقصار کفر الشرقى 25-5-98            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر طه والأنبیاء صدى صوت رائع            تعداد استفاده : 110
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشطه 1-54            تعداد استفاده : 133
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرطهواى 12-5-2011            تعداد استفاده : 132
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرطه من کفرصقر - شرقیة 2011            تعداد استفاده : 129
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرطه بحضور الشیخ محمود الخشت والشیخ محمود الشحات            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرطة جزیرة حانوت 2 - 11 - 2012            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرختام طهواى 2011            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرختام السنطة 29-9-2012            تعداد استفاده : 133
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالختام ابو سنیطة - الباجور - منوفیة 23-1-2013            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرفصلت طهواى 2011            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرطه منشیة السلام 2010            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرطه عشاء هربیط            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرطه السنبلاوین عزاء زوجة الحاج على عجلان 10-2-2013            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرطة الشرقایة 27-3-2011            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابراخر طه قرقیرة-السنبلاوین 29-4-2012            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعطه اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 1023
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعطه 111- 135 استدیو            تعداد استفاده : 1299
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعطه - اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 811
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعطه 1-6            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعطه 83-110 من مسجد السیدة نفسیة            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناطه من صلاة فجر            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناطه 113-132            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناطه 99-132            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناطه 1-59            تعداد استفاده : 214
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناطه 1-46 من صلاة فجر            تعداد استفاده : 177
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,578,965