خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 25 - فرقان

موضوع : 25 - فرقان
   تعداد 451
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 61-66            تعداد استفاده : 1329
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:55
مدت : 04:55
کد: 89045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان والروم            تعداد استفاده : 608
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان من إحتفال الیوم السبت 14-3-2009            تعداد استفاده : 593
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان القصاصین 4-7-2010            تعداد استفاده : 588
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان إحتفال إذاعة القرآن الکریم 28-12-2009            تعداد استفاده : 581
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 5            تعداد استفاده : 572
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 4            تعداد استفاده : 563
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 2            تعداد استفاده : 601
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان - إحتفال مسجد ناصر القلیوبیة 14-3-2009            تعداد استفاده : 592
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان_ایران            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان من لبنان 2008            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان امسیة مسجد النور بالعباسیة 28-12-2009            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان احتفال الاذاعه بالهجره من مسجد النور بالعباسیه            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 6            تعداد استفاده : 290
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 4-7-2010            تعداد استفاده : 309
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 3            تعداد استفاده : 295
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 1            تعداد استفاده : 293
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 57 - 70            تعداد استفاده : 318
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 45-58            تعداد استفاده : 630
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 1            تعداد استفاده : 590
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 58-77            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 4            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 2            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 3            تعداد استفاده : 659
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 1            تعداد استفاده : 655
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 1-20            تعداد استفاده : 489
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 4            تعداد استفاده : 170
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 21-77            تعداد استفاده : 168
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 2            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 1-31 استدیو            تعداد استفاده : 152
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان وقصار ختام هجرس            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان والنبأ والانفطار ناهیا مکرفون            تعداد استفاده : 230
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان والشعراء صهبره            تعداد استفاده : 216
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان والشعراء الصوة            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان و الشعراء و الضحى و الشرح و التین - الجعفریة            تعداد استفاده : 172
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان منشیة اباظه 4-99            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان دیرب            تعداد استفاده : 204
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان القرین 1997            تعداد استفاده : 226
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان الشعراء 2            تعداد استفاده : 226
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان أمسیة            تعداد استفاده : 224
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان 1            تعداد استفاده : 210
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان الآیة 68و69- مقطع جمیل            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان وقصار السور من مسجد النصر السنبلاوین عام 1986            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان والشعراء وقریش والماعون والکوثر منشیة صهبره            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان والشعراء المقاطعة 1989            تعداد استفاده : 145
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان والشعراء الشبانات            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان ناهیا            تعداد استفاده : 143
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان ربع (وما أرسلناک إلا مبشرا ونذیرا) من جمیزة بنی عمرو            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان بنى عامر 16-5-1998            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان العواسجة 22-9-1988            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان الزقازیق 31-12-97            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفرقان أمسیة إذاعیة 1987            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان والشعراء بالحامول            تعداد استفاده : 255
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان من البکاتوش وفاة العمدة 3-5-88            تعداد استفاده : 235
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان 1995            تعداد استفاده : 246
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان 29-1-89            تعداد استفاده : 238
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان 2            تعداد استفاده : 235
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان الزعفران 1997            تعداد استفاده : 241
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان والشعراء الحامول 11-8 -98            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان قدیمة جدا            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان 1985            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان 16-10-91 الحامول            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفرقان 1            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان من إذاعة القرآن الکریم تلاوة خارجیة            تعداد استفاده : 317
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان خارجی            تعداد استفاده : 292
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 8            تعداد استفاده : 295
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 6            تعداد استفاده : 265
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 56-76            تعداد استفاده : 229
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 53-77            تعداد استفاده : 245
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 4            تعداد استفاده : 245
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 21-52            تعداد استفاده : 255
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 1            تعداد استفاده : 269
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان من عزاء بالثمانینیات            تعداد استفاده : 125
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان سوریا 1969            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 9            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 7            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 58-77            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 56-71            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 5            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 3            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفرقان 2            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالفرقان            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالفرقان طحا المرج 7-11-2011            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالفرقان عزبة ابو حویلة -27-1-2012            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفرقان والضحى ایران            تعداد استفاده : 99
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفرقان 74-77 المانیا 21-3-2008            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفرقان 58-77 من مسجد السیدة زینب            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفرقان            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفرقان الفاتحة جنوب افریقیا            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفرقان 61-69            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفرقان 58-77 الاعلى 1-19 العلق 1-19 مصر            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان العراق            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان 61-77 والنازعات 27-46 والإنفطار            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان 58-77            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان 51-77 والنازعات 27-33            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان - کاملة            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان نادر سجل فی فترة السبعینیات            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان 74-77            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان 61-77 والنازعات 27-33            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالفرقان 51-77            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,565,520