خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 26 - شعراء

موضوع : 26 - شعراء
   تعداد 327
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت نادر مجلسی سوره مبارکه شعراء آیات 78-89723
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 08:46
زمان : 08:46
کد: 89058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء من الکویت مسجد الملا صالح285
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 52-90289
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 51-102291
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 4282
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 1289
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء والشورى211
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء من الکویت218
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء ـ من عزاء220
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 51-81215
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 5218
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 3228
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 2235
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 1979209
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویاول الشعراء لیبیا378
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء-الفجر- من مسجد سلامة الراضی- 1956م غالباً342
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء والقارعة والهمزة والإخلاص - المسجد الأموی 1958357
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء و الفجر خارجی من مسجد سلامة الراضی بمصر فی الخمسینیات359
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء مسجد سلامة الراضی362
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء لیبیا361
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء سوریا364
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء خارجی363
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الفجر والعلق القارعة والهمزةوالاخلاص-نسخة شفیق-342
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الفجر الفاتحة اول البقرة من الحسین للمنشاوى مباشر347
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الطارق الفجر324
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,592,285