خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 29 - عنکبوت

موضوع : 29 - عنکبوت
   تعداد 195
استاد سید متولی عبد العالالعنکبوت 46-69564
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالعنکبوت302
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88035
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالعنکبوت 1-30583
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87509
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم، المسجد الأقصى، فلسطین 1961630
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86574
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم 44595
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86573
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت 45-69 الروم 1-5582
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86572
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت350
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85982
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم293
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85981
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت 67-69 و الروم 1-15334
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85980
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت وقصار السور أمسیة358
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84960
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم من تلاوات الفجر فى رمضان 1418 هجریة358
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84959
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم السنبلاوین1988359
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84958
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم ابو شعبه ابو حماد332
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم - طحا المرج 1997345
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84956
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت و الروم من نشوة358
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84955
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت الروم 4353
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84954
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت الروم 2356
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84953
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت التحریم والانشقاق 1986 الحسین354
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84952
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعتکبوت - أمسیة357
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84949
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم والبروج مسهلة302
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83584
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم طحا المرج 97306
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83583
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم السنبلاوین عزاء322
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83582
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم 4-8-97316
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83581
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والرحمن311
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83580
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالعنکبوت امسیه306
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,261,041