خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 29 - عنکبوت

موضوع : 29 - عنکبوت
   تعداد 195
استاد سید متولی عبد العالالعنکبوت 46-69316
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالعنکبوت231
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88035
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالعنکبوت 1-30335
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87509
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم، المسجد الأقصى، فلسطین 1961399
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86574
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم 44383
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86573
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت 45-69 الروم 1-5377
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86572
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت267
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85982
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت الروم232
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85981
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالعنکبوت 67-69 و الروم 1-15265
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85980
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت وقصار السور أمسیة237
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84960
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم من تلاوات الفجر فى رمضان 1418 هجریة237
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84959
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم السنبلاوین1988255
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84958
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم ابو شعبه ابو حماد222
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم - طحا المرج 1997243
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84956
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت و الروم من نشوة251
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84955
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت الروم 4244
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84954
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت الروم 2251
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84953
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت التحریم والانشقاق 1986 الحسین242
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84952
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعتکبوت - أمسیة231
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84949
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم والبروج مسهلة229
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83584
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم طحا المرج 97240
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83583
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم السنبلاوین عزاء248
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83582
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والروم 4-8-97245
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83581
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت والرحمن245
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83580
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالعنکبوت امسیه235
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,863,832,146