خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 31 - لقمان

موضوع : 31 - لقمان
   تعداد 403
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 5            تعداد استفاده : 907
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة - إیران            تعداد استفاده : 938
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان من صعید مصر 2            تعداد استفاده : 920
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان من حفلات العزاء            تعداد استفاده : 920
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان مسجد ابو جبل قریه اتمیده میت غمر الدقهلیه            تعداد استفاده : 890
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان السجدة            تعداد استفاده : 904
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان 2002            تعداد استفاده : 895
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان 4            تعداد استفاده : 877
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان 2            تعداد استفاده : 872
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة من ایران 1992            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 4            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 1            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان و السجدة            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان من صعید مصر 1            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان من ایران 2002            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان عزاء العباسى            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان ایران 2002            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان السنبلاوین            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان السجدة الکوثر            تعداد استفاده : 346
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان 8-20            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان 5            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان 3            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العاللقمان 1            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاول لقمان اولاد سیف 26-3-2010            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالأخلاص            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان من الکویت نسخة صافیة            تعداد استفاده : 694
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السّجدة، مسجد ألإمام الحسین، القاهرة 1970            تعداد استفاده : 727
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السجدة 6            تعداد استفاده : 723
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السجدة 4            تعداد استفاده : 698
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8            تعداد استفاده : 681
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-30 تسجیلات لیبیا            تعداد استفاده : 699
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-30 الکویت 1966            تعداد استفاده : 709
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-30 الاقصى            تعداد استفاده : 670
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8 - 30            تعداد استفاده : 674
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 5            تعداد استفاده : 657
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 1            تعداد استفاده : 693
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان والسجدة - المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان مصر            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان الکویت            تعداد استفاده : 183
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السجدة الحسین 2            تعداد استفاده : 192
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السجدة الاقصى 1            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السجدة 7            تعداد استفاده : 205
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السجدة 5            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السجدة 3            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان السجدة 1            تعداد استفاده : 209
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-34 والسجدة 1-7 جامع الحسین 1969            تعداد استفاده : 195
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-34 السجدة 1-7 مسجد الامام الحسین 1969            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-30 من المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 201
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-30 النسخة الأصلیة من الجامع الکبیر            تعداد استفاده : 211
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-30 الجامع الکبیر الکویت            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-20            تعداد استفاده : 119
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 8-15            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 7            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 6            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 4            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویلقمان 2            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان وقصار السور السنبلاوین عزاء            تعداد استفاده : 340
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان والسجدة السماکین            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان و السجدة 5            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان و السجدة 3            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان و السجدة 1            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان من أولاد صقر 1996 ممتازة            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان کفر صقر 1998            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان زفتى غربیة عزاء            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان ج1            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان السنبلاوین            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان 3            تعداد استفاده : 333
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان 2            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان - النازعات - الانفطار - الفاتحة - البقرة            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالإخلاص و الفلق أوائل التسعینیات            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخرلقمان والسجدة النازعات وعبس ختام أبو عباس            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر لقمان والسجدة اذاعة ایران للقرآن الکریم            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر لقمان والتکویر والفاتحة وأول البقرة 1979 من صافور نادره روعه            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر لقمان وأول السجدة من مسجد الأزهر الشریف ممتازة            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر لقمان و الإنفطار و البینة و الزلزلة - عزبة مبارک التابعة للقرشیة – السنطة – غربیة            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیمقطع لقمان            تعداد استفاده : 55
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان مقطع مزهل            تعداد استفاده : 58
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان وقصار السور عزاء السنبلاوین            تعداد استفاده : 56
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان والنازعات من عزبة العبید بالسنبلاوین 1998            تعداد استفاده : 55
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان والعلق أمسیة شیبة            تعداد استفاده : 58
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان والسجده تسجیلات المساجد            تعداد استفاده : 50
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان والسجدة شربین            تعداد استفاده : 49
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان والسجدة العلاقمة 99            تعداد استفاده : 55
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان والحاقة کفر الشیخ 1998            تعداد استفاده : 52
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان والبلد والشمس والضحى والشرح والعلق من الزقازیق 1998-3-7            تعداد استفاده : 54
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان و السجدة 4            تعداد استفاده : 50
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان و السجدة 2            تعداد استفاده : 52
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان و الحشر و التکویر و الفاتحة و أوائل البقرة - مسهلة عزاء الشیخ عطیة 1988            تعداد استفاده : 50
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان هلا 22-7-1997            تعداد استفاده : 54
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان من منزل حیان            تعداد استفاده : 49
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان مسهلة 97            تعداد استفاده : 49
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان شبرابلولة 1986            تعداد استفاده : 41
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان دمیاط            تعداد استفاده : 53
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان الطبایخة            تعداد استفاده : 50
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان الزنکلون 1990            تعداد استفاده : 50
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان الحاقة            تعداد استفاده : 49
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان أبو کبیر            تعداد استفاده : 54
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان 22-33            تعداد استفاده : 55
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان 1            تعداد استفاده : 51
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیلقمان - الحاقة کفر الشیخ 1989            تعداد استفاده : 54
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,160,379