خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 31 - لقمان

موضوع : 31 - لقمان
   تعداد 403
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 5796
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88969
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة - إیران838
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88967
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان من صعید مصر 2818
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88966
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان من حفلات العزاء818
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان مسجد ابو جبل قریه اتمیده میت غمر الدقهلیه789
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88964
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان السجدة785
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88961
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان 2002793
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88960
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان 4771
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88958
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان 2756
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة من ایران 1992287
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88301
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 4292
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88300
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 1276
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88299
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان و السجدة273
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88298
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان من صعید مصر 1296
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88297
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان من ایران 2002277
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88296
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان عزاء العباسى299
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88295
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان ایران 2002279
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88294
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان السنبلاوین296
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88293
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان السجدة الکوثر282
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88292
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان 8-20295
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88291
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان 5282
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88290
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان 3279
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88289
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العاللقمان 1272
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88288
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالاول لقمان اولاد سیف 26-3-2010284
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88205
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالأخلاص305
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86872
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,285,322