خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 34 - سباء

موضوع : 34 - سباء
   تعداد 73
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 1-            تعداد استفاده : 936
تلاوت
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 08:24
مدت : 08:24
کد: 89044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمسبا وفاطر طنبارة 11-9-99            تعداد استفاده : 336
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسبا فاطر (2)            تعداد استفاده : 580
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسبا فاطر            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسبا مسجد الحسین            تعداد استفاده : 730
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیسبا 24- 45            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناخر سبا والمزمل والبلد            تعداد استفاده : 600
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباو فاطر من طنطا 1996            تعداد استفاده : 437
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا والمزمل امسیه            تعداد استفاده : 421
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا فاطر 2            تعداد استفاده : 443
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا 34-39            تعداد استفاده : 438
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناواخر سبا وفاطر            تعداد استفاده : 408
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباْ فاطر ق السنبلاوین 1995            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباء والنازعات            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا ممتازه            تعداد استفاده : 393
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا ایة 24 ایة 45 من مسجد سیدى احمد البدوى عام 78            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا 1-6            تعداد استفاده : 376
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویسباء وفاطر            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویسبا و فاطر            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالسباعیه ادفو 1996 رائعه            تعداد استفاده : 318
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریسبا 43-45            تعداد استفاده : 907
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریسبا 10-14            تعداد استفاده : 507
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملاخر سبا وفاطر استدیوا اذاعى            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 22            تعداد استفاده : 313
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 27:36
مدت : 27:36
کد: 24483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 20            تعداد استفاده : 316
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 34:42
مدت : 34:42
کد: 24482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 21            تعداد استفاده : 186
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 28:33
مدت : 28:33
کد: 24481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 19            تعداد استفاده : 186
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:42
مدت : 32:42
کد: 24480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 17            تعداد استفاده : 187
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:24
مدت : 36:24
کد: 24479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 18            تعداد استفاده : 177
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 27:31
مدت : 27:31
کد: 24478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 16            تعداد استفاده : 180
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:06
مدت : 33:06
کد: 24477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 14            تعداد استفاده : 179
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:05
مدت : 36:05
کد: 24476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 15            تعداد استفاده : 159
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 34:32
مدت : 34:32
کد: 24475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 13            تعداد استفاده : 184
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 34:35
مدت : 34:35
کد: 24474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 11            تعداد استفاده : 184
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:00
مدت : 32:00
کد: 24473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 12            تعداد استفاده : 165
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:39
مدت : 36:39
کد: 24472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 10            تعداد استفاده : 200
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:21
مدت : 32:21
کد: 24471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 8            تعداد استفاده : 186
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 24470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 9            تعداد استفاده : 187
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:21
مدت : 32:21
کد: 24469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 6            تعداد استفاده : 192
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:51
مدت : 35:51
کد: 24468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 7            تعداد استفاده : 173
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 28:28
مدت : 28:28
کد: 24467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 4            تعداد استفاده : 188
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:59
مدت : 32:59
کد: 24466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 5            تعداد استفاده : 184
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:09
مدت : 32:09
کد: 24465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 2            تعداد استفاده : 194
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:16
مدت : 36:16
کد: 24464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 3            تعداد استفاده : 186
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:26
مدت : 35:26
کد: 24463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 1            تعداد استفاده : 189
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:11
مدت : 41:11
کد: 24462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 595
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 327
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 265
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 193
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 97
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 97
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 112
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 127
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 120
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 110
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 113
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 118
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 133
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 86
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 98
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 111
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 157
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 156
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 120
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 116
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 111
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 142
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 166
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 112
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 149
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه سباء 1 تا 3            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,680,632