خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 37 - صافات

موضوع : 37 - صافات
   تعداد 160
استاد سید متولی عبد العالالصافات من ایران528
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88697
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات من 75-132510
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88696
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات احتفال الاذعه بعید الاضحی 27-11-2009512
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات 79 - 112505
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88694
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات 6522
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88693
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات 4499
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88692
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات 2518
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88691
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات والکوتر ایران 2001306
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88029
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات من ایران 2001312
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88028
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات امسیه318
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88027
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات احتفال 19_12_2007276
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88026
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات 75- 132295
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88025
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات 5319
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88024
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات 3295
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88023
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالصافات 1302
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88022
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 1545
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87503
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 3348
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87075
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 114-182340
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87074
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالصافات قران فجر356
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالصافات ربع(سلام على نوح فی العالمین) قرآن فجر بمسجد رابعه العدویه 1999 رائع375
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84933
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالصافات [1-4] مقطع خطیییر310
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84160
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالصافات فجر مسجد رابعه العدویه 4-99349
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83558
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالصافات وص من بلطیم قدیمة جدا وروعة418
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82636
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالصافات وص من الحامول 82429
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82635
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالصافات من السلاهیب الحامول 19-10-93433
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82634
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,277,680