خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 39 - زمر

موضوع : 39 - زمر
   تعداد 579
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 65-68            تعداد استفاده : 1347
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:29
مدت : 05:29
کد: 89052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وقصار السور أمسیة 9-6-2010            تعداد استفاده : 547
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر وقریش من لبنان            تعداد استفاده : 582
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر والنبا والنازعات وقریش            تعداد استفاده : 567
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر والنازعات 2            تعداد استفاده : 550
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر من عزاء عائلة الدلنجات 2-9-2010            تعداد استفاده : 543
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر قدیمه من ایران            تعداد استفاده : 558
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر حفل روعة فى الصعید            تعداد استفاده : 561
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 9            تعداد استفاده : 543
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 7            تعداد استفاده : 526
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 5            تعداد استفاده : 536
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 3            تعداد استفاده : 553
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 1            تعداد استفاده : 564
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر والبلد من ایران 2002            تعداد استفاده : 556
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر غافر امسیة العدلى            تعداد استفاده : 545
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر المولد النبوى السیدة زینب            تعداد استفاده : 567
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 73 - 75 وغافر 1 - 3            تعداد استفاده : 525
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 9            تعداد استفاده : 556
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 7            تعداد استفاده : 531
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 5            تعداد استفاده : 513
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 3            تعداد استفاده : 531
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر الزمر وغافر الروضة قدیم            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وقصار السور امسیة 9-6-2010            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر وقریش - لبنان            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر والنازعات            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر والنازعات 1            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر مسجد الشیخ ابراهیم الشلقامى            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر زالابراهیمیه محافظه الشرقیه            تعداد استفاده : 157
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 10            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 8            تعداد استفاده : 146
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 6            تعداد استفاده : 145
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 4            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر 2            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر وغافر - روعة إیران            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر غافر            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر حرم الحج مصیلحی 9-4-2010            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 73-75 وغافر 1-3            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 53-75            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 8            تعداد استفاده : 152
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 6            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 4            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالزمر 1            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالأخر زمر وغافر            تعداد استفاده : 239
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالآخر الزمر            تعداد استفاده : 224
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر17-38            تعداد استفاده : 420
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر وغافر 3            تعداد استفاده : 441
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر والعلق ـ من الأردن            تعداد استفاده : 440
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر 32-75 غافر 1-9            تعداد استفاده : 425
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر 2004            تعداد استفاده : 428
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر وغافر من عزاء عام 1968            تعداد استفاده : 210
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر وغافر من أخمیم عزاء فی السبعینات            تعداد استفاده : 144
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر وغافر 4            تعداد استفاده : 140
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر وغافر 2004            تعداد استفاده : 141
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر وغافر 1            تعداد استفاده : 142
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر والعلق 7-3-94            تعداد استفاده : 132
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر و غافر صلاة جمعة الاقصر            تعداد استفاده : 146
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر و الفاتحة -الحامدیة الشاذلیة 1989            تعداد استفاده : 147
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر من روض الفرج 1993            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر 61-70 الفاتحة البقرة 1-2 من مسجد عصفور بشبرا الخیمة صلاة الجمعة عام 2006            تعداد استفاده : 132
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر 3            تعداد استفاده : 142
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر 2002            تعداد استفاده : 140
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر 1993            تعداد استفاده : 137
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالزمر 1            تعداد استفاده : 138
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالزمر و غافر            تعداد استفاده : 400
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالزمر 8-36            تعداد استفاده : 406
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالزمر 1-31            تعداد استفاده : 403
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالزمر، لیبیا 1962            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالزمر لیبیا            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالزمر 1            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالزمر 1-31- لیبیا 1963            تعداد استفاده : 110
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر والنبأ والتکویر والإنفطار والعلق الکهف ومریم- تسجیل قدیم 1977            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر مسهلة 29-11-1998            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر کفر عبدالله منیا القمح 24-10-97            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر طمبول            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر خلوة ابو مسلم 2001            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر المحلة الکبری            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر الحبش شرقیة            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر الحبش 3            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر الحبش 1            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر 6            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر 4            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر 2            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر و غافر-الزقازیق 23-8-96            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر و غافر و الطارق و الأعلى - أبو نجاح 31-8-1992            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر و غافر ابو کبیر            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر غافر            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر غافر الحبش 1999            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر استریو            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر 71-75 غافر 1-17            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر 69-75 غافر 1-17 مختلف 2            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر 61-75 غافر 1-3            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر 1            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر - ختام منزل حیان            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر الزمر والنازعات والتکویر سهرة الشیخ محمد المصیلحی الشرقاوی            تعداد استفاده : 65
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر الزمر وأول غافر من شبرابلوله 1997 روعه            تعداد استفاده : 63
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر الزمر وأول غافر الحبش 1999 ممتازة            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر مقطع            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالزمر وغافر وقصار السور لیلة الشیخ محمد المصلحى الشرقاوى            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,174,347