خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 44 - دخان

موضوع : 44 - دخان
   تعداد 62
استاد محمد صدیق منشاویالدخان 1            تعداد استفاده : 333
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالدخان            تعداد استفاده : 427
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالدخان کاملة 1-59            تعداد استفاده : 468
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالدخان 2            تعداد استفاده : 446
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالدخان والقیامة            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالدخان 97 صدى صوت            تعداد استفاده : 380
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالدخان 1-8 مصر            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالدخان 1-8 لبنان            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالدخان            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالدخان 17-59            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالدخان الجاثیة            تعداد استفاده : 336
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالدخان 17-57            تعداد استفاده : 367
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والجاثیة            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والاحقاف            تعداد استفاده : 368
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان 2            تعداد استفاده : 346
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والجاثیة (2)            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والاحقاف (2)            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان (2)            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالدخان 1            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالدخان الغاشیة            تعداد استفاده : 461
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالدخان            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالدخان و الطارق و العلق - مسجد الحسین -3_6_1986            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالدخان            تعداد استفاده : 615
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 طه النعمانیالدخان            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : طه النعمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیالدخان والجاثیه            تعداد استفاده : 609
تلاوت
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیالدخان الجاثیة            تعداد استفاده : 379
تلاوت
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره دخان 3            تعداد استفاده : 173
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:48
مدت : 00:58:48
کد: 26512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره دخان 1            تعداد استفاده : 185
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:59
مدت : 00:59:59
کد: 26511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره دخان 2            تعداد استفاده : 188
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:16
مدت : 00:36:16
کد: 26510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 586
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 403
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 324
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 293
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 203
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 180
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 180
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 203
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 172
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 189
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 194
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 171
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 191
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 240
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 159
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 178
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 204
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 200
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 155
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 159
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 196
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 145
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 161
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 203
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 1 تا 28            تعداد استفاده : 375
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 17 تا 29            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 17 تا 29            تعداد استفاده : 234
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه دخان 1 تا 10            تعداد استفاده : 123
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 1 تا 29            تعداد استفاده : 273
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:59
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه دخان آیه 1 تا 29 با صدای "استاد کریم منصوری" (10:59)
مدت : 10:59
کد: 6447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,132,170