خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 45 - جاثیه

موضوع : 45 - جاثیه
   تعداد 49
استاد محمد صدیق منشاویالجاثیة 1-30 لیبیا            تعداد استفاده : 557
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالجاثیة 1-30            تعداد استفاده : 317
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر            تعداد استفاده : 422
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر والإنشقاق والفجر 1            تعداد استفاده : 431
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والإنشقاق والعلق            تعداد استفاده : 424
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة 2            تعداد استفاده : 420
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر والإنشقاق والفجر            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والقصار ذکرى أربعین عبدالوهاب العراقی90            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والأحقاف            تعداد استفاده : 326
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة 1            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة (3)            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة (2)            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالجاثیة            تعداد استفاده : 564
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 20-37            تعداد استفاده : 572
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 1-21            تعداد استفاده : 543
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة            تعداد استفاده : 432
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 12-37 الاحقاف 1-9            تعداد استفاده : 447
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جاثیه آیات 1 تا 6            تعداد استفاده : 439
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:54
مدت : 00:56:54
کد: 26605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جاثیه آیات 7 تا 12            تعداد استفاده : 407
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:48
مدت : 01:02:48
کد: 26604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 708
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 519
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 457
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 428
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 345
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 172
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 183
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 170
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 173
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 158
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 164
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 209
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 168
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 171
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 171
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 189
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 224
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 194
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 167
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 230
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه جاثیه 12 تا 21            تعداد استفاده : 231
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه جاثیه 1 تا 5            تعداد استفاده : 176
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,123,768