خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 50 - ق

موضوع : 50 - ق
   تعداد 351
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات6-81370
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 4:52
زمان : 4:52
کد: 89077
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 6-11978
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:54
زمان : 04:54
کد: 89056
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات من أمسیة 17-11-2008666
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88939
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 12645
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88936
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 10627
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88935
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 5641
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88933
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق و الرحمن658
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88930
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق الفجر الکوثر من ایران 2001651
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88929
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق 31 - 45624
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88928
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق 2649
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88927
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالسورة ق وقریش من ایران 1992596
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88886
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالاواخر ق وقریش528
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88872
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق وقریش - إیران279
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88274
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والقصار روووعة280
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88273
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والزاریات لبنان266
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88272
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات من امسیة نادرة جدا 2002278
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88271
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات ج2277
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88270
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات ایران 1998254
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88269
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 13244
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88268
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 11261
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88267
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 9263
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88266
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 7246
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 4256
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88264
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 2248
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88263
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات - أمسیة 17-11-2008247
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88262
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,911,020,484