خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 51 - ذاریات

موضوع : 51 - ذاریات
   تعداد 110
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات 15-30740
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:45
زمان : 05:45
کد: 89025
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق- الذاریات290
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88260
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالسورة الذاریات262
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88217
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 6504
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87450
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2006500
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87448
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1498
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87447
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 5303
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87020
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 3326
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87019
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2305
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87018
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1-40303
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87017
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم ولقمر والنازعات 21245
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82889
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات وقصار السور420
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82602
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر والنازعات 1418
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82601
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنازعات386
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82600
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات من بلطیم393
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82599
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذارایات والنجم والقمر والنازعات399
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82598
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور عزبة فایزة 3-4-93330
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82442
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر_2322
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82145
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر 2315
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82144
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والقیامة من الزعفران صدى صوت روعة316
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82143
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات من الشهیدی 28-6-1984331
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82142
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور قریة فایزة الزعفران 3-4-93 صدى صوت301
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81986
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالذاریات والطور مسجد السیدة زینب 24-11-2009320
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80065
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الذاریات تلاوة جمیلة عبد الباسط530
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79253
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات261
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78597
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,955,139,273