خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 52 - طور

موضوع : 52 - طور
   تعداد 143
استاد محمد صدیق منشاویالطور والحدید - أسوان323
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور کاملة297
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور النجم 1-18330
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید اسیوط 1327
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید 1-24 ادفو محافظة اسوان314
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویاول الطور والحدید محافظة اسوان210
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور والنجم- بمناسبة الاسراء والمعراج - ستینات233
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور والنجم بمناسبة الاسراء والمعراج مصر الستینات206
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور والحدید - أسیوط بصدفا بدیر عاید فى الستینات215
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور نادرة218
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور رادیو سوریا218
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید، المسجد الأقصى، فلسطین 1962218
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید اسیوط 2216
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید 1220
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید 1-12 أسیوط تلاوة 1227
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور استدیو215
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور 17-49 الحدید 1-6 الجامع الأموی دمشق205
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطور والنجم من الاذاعة المصریة مسجد السیدة نفیسة 1999206
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر الطور وأول النجم قرآن فجر من مسجد السیده نفیسه203
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطور والنجم فجر السیده نفیسه197
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور195
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور والنجم والقمر193
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور والنجم والقمر واصبر لحکم ربک جمیلة صدى صوت206
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور والنجم والقمر 92196
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور والنجم والانفطار والناس200
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,108,971