خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 54 - قمر

موضوع : 54 - قمر
   تعداد 437
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق شبرا صورا - دیرب نجم شرقیه606
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88748
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 2574
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88747
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والبلد والعلق والقدر وقریش من الصعید595
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88746
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر و الرحمن556
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88745
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن الوجه الثانى578
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88744
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن احتفال یوم عید الفطر 2006571
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88743
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 3573
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88739
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 1603
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88738
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان والکوتر امسیة 9-9-2011579
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88737
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان المشهورة600
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88736
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر 49 - 55 والرحمن 1- 53568
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88734
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالاخر القمر واول الرحمن تلاوة جمعة348
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88378
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق310
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق شبرا صورا دیرب نجم شرقیه295
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88080
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 3306
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88079
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 1315
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88078
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن قران الجمعه 2006304
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88077
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن امسیه القاهره الکبری31-3-2011287
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88076
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن التلاوة الاولى277
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88075
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 25-10-2006257
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88074
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 8315
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88073
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 6307
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88072
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 4302
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88071
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 2291
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88070
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن - من حفلات العزاء318
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88069
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,956,819,579