خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 59 - حشر

موضوع : 59 - حشر
   تعداد 525
استاد سید متولی عبد العالالحشر            تعداد استفاده : 525
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر وقصار السور 1            تعداد استفاده : 524
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والملک 1989            تعداد استفاده : 500
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقدر والطارق من جامع برجا الکبیر لبنان 2000            تعداد استفاده : 487
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقارعة والتکاتر - إیران 2002            تعداد استفاده : 520
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة والبقرة من ایران 2001            تعداد استفاده : 499
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة 1            تعداد استفاده : 474
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحآقه والفاتحه مغاغه 27-8-2007            تعداد استفاده : 518
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة            تعداد استفاده : 485
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة من سوریا            تعداد استفاده : 522
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر و الشورى            تعداد استفاده : 521
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر ایران            تعداد استفاده : 506
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 18 - 24            تعداد استفاده : 501
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 3            تعداد استفاده : 473
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر وقصار السور 2            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والملک وقصار            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقصار إیران            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقدر نادرة جدا من لبنان 1999            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة 2            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقه 2010            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة والفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 321
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة 2            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر روقان            تعداد استفاده : 333
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 18-24            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 4            تعداد استفاده : 172
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 2            تعداد استفاده : 187
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر الحشر رائعه من عزاء الزناتى            تعداد استفاده : 281
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والنازعات            تعداد استفاده : 400
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والممتحنة 2            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر و الحاقة            تعداد استفاده : 404
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر 5            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر 3            تعداد استفاده : 388
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر 18-24            تعداد استفاده : 397
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر 1            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر وقصار السور من عمر مکرم 2004            تعداد استفاده : 195
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والممتحنة 5            تعداد استفاده : 208
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والممتحنة 3            تعداد استفاده : 190
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والممتحنة 1            تعداد استفاده : 205
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والقلم والفاتحه            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والعلق من أسیوط 2004            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والحاقه فى فتره السبعینیات            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر والحاقة الأردن            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر و العلق            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر و الطارق و العلق و الدعاء            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر مسجد الشیخ الطبلاوى الهرم جیزة 6-7-2009            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر الفاتحة وأول البقرة 1966            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر 4            تعداد استفاده : 190
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر 2            تعداد استفاده : 192
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالحشر 18- 24            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشرالطارق الفجرالبلدالعلق القارعة الفاتحة البقرة (أسیوط)            تعداد استفاده : 396
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والقصار من مسجد لالا مصطفى باشا بدمشق            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والقصار - جامع السیدة زینب - ستینات            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والعلق            تعداد استفاده : 316
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والعلق والفاتحة وأول البقرة            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والطارق والفجر والبلد            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والإنشقاق والبروح والعلق والقارعة والفاتحة وأول البقرة            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والإنشقاق والبروج والعلق والقارعة والفاتحة وأول البقرة حفلة الأقصر            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار سوریا            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار السیدة زینب            تعداد استفاده : 319
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار 5            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار 3            تعداد استفاده : 305
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار 1            تعداد استفاده : 283
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر الفجر الفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر الفجر العلق الفاتحة أول البقرة وآخرها            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر العلق الکویت            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر العلق الفاتحة البقرة الجامع الکبیر 1966            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 5            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 3            تعداد استفاده : 331
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 الفجر العلق الفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 313
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 العلق الفاتحة وأول البقرة وآخرها            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 الطارق الفجر الفاتحة اول البقرة المسجد الأموی دمشق            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 الطارق الفجر العلق الاسکندریة            تعداد استفاده : 340
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 الطارق الفجر البلد 1-18            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 13-18 ق ناقصة من آخرها            تعداد استفاده : 303
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والفجر وأول العلق            تعداد استفاده : 298
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر وقصار السور اسیوط 2            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والقصار من الکویت            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والفجر من مسجد المرسی أبو العباس الإسکندریة            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والعلق والفاتحة            تعداد استفاده : 99
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والطارق والفجر والعلق - ستینات الإسکندریة            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والطارق والفجر و البلد والعلق والقارعة والفاتحة وأول البقرة اسیوط            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر والإنشقاق والبروح والعلق والقارعة والفاتحة وأول البقرة وخواتیمها            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر لیبیا            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار الکویت            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار اسیوط            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار 4            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر القصار 2            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر الفجر والبلد والعلق والقارعة            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر الفجر العلق والتکاثر            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر الفجر العلق الفاتحة أول البقرة وآخرها لیبیا            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر العلق والتکاثر            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر العلق الفاتحة البقرة            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 6            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 4            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 2            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 الفجر العلق التکاثر لالا مصطفى باشا بدمشق 1958            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 العلق التکاثر الجامع الأموی دمشق            تعداد استفاده : 99
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 الطارق الفجر العلق القارعة الفاتحة البقرة مسجد السیدة زینب            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالحشر 18-24 الطارق الفجر البلد العلق القارعة أسیوط            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,710,721