خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 59 - حشر

موضوع : 59 - حشر
   تعداد 525
استاد سید متولی عبد العالالحشر498
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88639
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر وقصار السور 1499
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88638
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والملک 1989477
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88637
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقدر والطارق من جامع برجا الکبیر لبنان 2000466
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88636
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقارعة والتکاتر - إیران 2002483
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88635
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة والبقرة من ایران 2001459
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88634
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة 1443
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88633
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحآقه والفاتحه مغاغه 27-8-2007485
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88632
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة455
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88631
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة من سوریا490
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88630
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر و الشورى485
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88629
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر ایران467
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88628
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر 18 - 24464
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88627
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر 3437
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88626
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر وقصار السور 2318
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87970
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والملک وقصار325
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87969
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقصار إیران313
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87968
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقدر نادرة جدا من لبنان 1999320
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87967
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة298
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87966
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة 2314
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقه 2010334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87963
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة والفاتحة والبقرة300
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87962
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة 2311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87961
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر روقان311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87960
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالحشر 18-24328
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87959
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,260,860