خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 63 - منافقون

موضوع : 63 - منافقون
   تعداد 59
استاد محمد محمود طبلاویالمنافقون والتغابون            تعداد استفاده : 662
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالمنافقون و التغابن            تعداد استفاده : 647
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالمنافقون والتغابن-مسجد مصطفى محمود            تعداد استفاده : 391
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمنافقون 1            تعداد استفاده : 680
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمنافقون التغابن العلق            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمنافقون والتغابن قران فجر            تعداد استفاده : 388
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمنافقون والفجر والقدر ختام 1984            تعداد استفاده : 317
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالمنافقون والقصار 31-12-2012            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالمنافقون والتغابن سجلت من مسجد الحسین صلاة فجر رائعة            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالمنافقون 1-11 والتغابون 1-16            تعداد استفاده : 331
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمنافقون والطلاق            تعداد استفاده : 471
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمنافقون والطلاق (2)            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالمنافقون التغابن            تعداد استفاده : 315
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالمنافقون التغابن            تعداد استفاده : 455
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمنافقون ابو قرقاص            تعداد استفاده : 577
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمنافقون التغابن            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والقدر والفاتحة - ختام            تعداد استفاده : 549
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والشمس والعلق عزاء الشحات            تعداد استفاده : 527
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والإخلاص والمعوذتین والحمد والبقرة            تعداد استفاده : 528
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن أولیلة            تعداد استفاده : 523
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والشمس والعلق فی وفاة الشیخ الشحات أنور 13-1-2008            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن والبینة والفاتحة - شبین الکوم            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمنافقون والتغابن من سبرباى            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره منافقون / آیه 6 - توسل به دعای پیامبر            تعداد استفاده : 297
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:58
مدت : 00:31:58
کد: 40812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره منافقون / آیه 2            تعداد استفاده : 141
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:58
مدت : 00:31:58
کد: 40811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره منافقون / آیه 1 - نفاق            تعداد استفاده : 150
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:29
مدت : 00:28:29
کد: 40809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره منافقون آیات 1 تا 4            تعداد استفاده : 184
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:36
مدت : 01:01:36
کد: 26579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره منافقون آیات 5 تا 8            تعداد استفاده : 190
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:36
مدت : 00:55:36
کد: 26578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره منافقون آیات 1 تا 4            تعداد استفاده : 187
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:36
مدت : 01:01:36
کد: 26559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره منافقون آیات 5 تا 8            تعداد استفاده : 143
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:36
مدت : 00:55:36
کد: 26558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 614
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 392
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 335
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 290
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 215
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 167
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 167
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 161
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 190
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 164
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 161
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 147
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 159
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 219
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 177
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 150
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 152
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 195
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 178
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 129
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 113
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 139
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 162
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 163
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 118
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 158
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه منافقون 1 تا 3            تعداد استفاده : 125
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,569,195