خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 72 - جن

موضوع : 72 - جن
   تعداد 85
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه جن آیات 18-28 ، مزمل و قدر565
تلاوت
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 19:39
زمان : 19:39
کد: 89042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالجن والمزمل المدثر241
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالجن196
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالجن 1-24198
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن198
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن والنبأ والقصار213
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن والمزمل واللیل من الکراکات مرکز بیلا206
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن المزمل المدثر-القیامة-ابوعرفة--13-9-97212
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر الجن والمزمل والقصار ختام عزاء الإسراء الأبعادیة192
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمنوج والجن والمزمل202
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن وقصار السور210
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن والمزمل والمدثر حطیبة 29-6-93220
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن والمزمل واللیل ختام من الکراکات 24 9 96 صدى صوت219
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن الأحقاف والتحریم والنازعات 81 تحفة218
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالجن 4-28 المزمل 1-19274
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالجن215
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالجن 18-28 الزلزلة العادیات233
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالجن 18-28 المزمل 1-9 مسجد عمرو بن العاص 1-7-2005214
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالجن اذاعة212
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالجن 1-24216
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجن والمزمل233
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجن المزمل223
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجن والمزمل (2)221
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالجن والمزمل الطاروطى 5-8-2011213
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالجن والمزمل والقصار224
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,029,570