خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 75 - قیامت

موضوع : 75 - قیامت
   تعداد 248
استاد سید متولی عبد العالالقیامه والنازعات عزاء والدة الشیخ وحید الشرقاوى            تعداد استفاده : 624
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة            تعداد استفاده : 643
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة وقصار السور            تعداد استفاده : 642
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والانفطار الحاج الشهیدى            تعداد استفاده : 651
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والانسان            تعداد استفاده : 640
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والانسان 5            تعداد استفاده : 625
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة کاملة            تعداد استفاده : 628
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة کاملة - بروایة ورش            تعداد استفاده : 615
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة ایران            تعداد استفاده : 612
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة 4            تعداد استفاده : 600
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة 2            تعداد استفاده : 640
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامه والتکویر من اذاعه لبنان            تعداد استفاده : 322
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامه والاحزاب            تعداد استفاده : 369
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة وقصار حفلة ابو قرقاص            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والقصار            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والتکویر والبلد من جامع برجا الکبیر لبنان 2000            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والإنسان            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والإنسان وجه أول            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والانسان 3            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة کاملة والإنسان 1- 20            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة حفلة خارجیة من صعید مصر            تعداد استفاده : 331
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة 5            تعداد استفاده : 306
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة 3            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة - الانسان            تعداد استفاده : 312
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالقیامة والمرسلات            تعداد استفاده : 625
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالقیامة            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامه والطارق والاعلى ایران            تعداد استفاده : 232
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامه فی مناسبه خاصه بالشیخ اسعد ابو الجدایل            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة            تعداد استفاده : 232
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة وقصار من الزقازیق            تعداد استفاده : 213
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والعلق والکافرون والنصر من بهنیا 2000 ختام ممتاز            تعداد استفاده : 222
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والعلق من الصوه 1999 ممتازة            تعداد استفاده : 213
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والطارق والاعلى            تعداد استفاده : 239
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والطارق والأعلى ج2            تعداد استفاده : 240
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والانسان صهبرة            تعداد استفاده : 218
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والإنفطار السنبلاوین غیر مکتمله روعه            تعداد استفاده : 216
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة و قصار السور - عزبة عقدة - الجعفریة            تعداد استفاده : 234
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة و الحشر و العلق و الفاتحة - مسهلة 1994            تعداد استفاده : 203
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة من کفر صقر 1997 ممتازة            تعداد استفاده : 221
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة ملامس            تعداد استفاده : 210
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة عزبة الصاعیدة            تعداد استفاده : 183
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة ایران 2            تعداد استفاده : 192
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة الطارق الاعلى ایران            تعداد استفاده : 236
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة السنبلاوین 1            تعداد استفاده : 221
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة ابو الجدایل            تعداد استفاده : 227
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 4            تعداد استفاده : 219
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 2            تعداد استفاده : 228
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة - میت حواى 1994            تعداد استفاده : 240
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 36 40 مقطع رائع جداً            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامه والانسان الحسنیه 96            تعداد استفاده : 161
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامه أمسیة            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة وقصار            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة وقصار السور النخاس 2007            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والعلق من میت ابو عربی            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والطارق والعلق ایران            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والطارق والاعلى ایران            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والبلد عزاء            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والإنفطار وقریش والماعون والکوثر والکافرون والنصر- غزالةالزقازیق شرقیة1997            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والأعلى            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة و العلق الصوة 15-8-1999            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة و الإنشقاق و الضحى و الشرح - أولیلة            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة من الآیة 22إلى الآیة 40            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة غزالة            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة سنباط            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة ایران 1            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة الصوة 15-8-1999            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة التلین منیا القمح            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة أمسیة من الخطارة            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 3            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 1            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة - صهبرة - دیرب نجم            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأخر القیامة            تعداد استفاده : 135
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر القیامة والإنسان قدیمة فوق الوصف            تعداد استفاده : 148
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالقیامة والقصار            تعداد استفاده : 277
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر القیامة والقصار ختام عزاء العنکبوت والروم من الحوة 6-3-97            تعداد استفاده : 141
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالقیامة            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالقیامة استدیو            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالقیامة الإنسان 1-18            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالقیامة            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالقیامة والتکویر وقصار السور            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالقیامة الانشقاق            تعداد استفاده : 515
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالقیامة وقصار            تعداد استفاده : 193
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقیامة 1-40 مصر            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقیامة 1-40 والقصار            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامه            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة            تعداد استفاده : 129
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والمرسلات (2)            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والقصار            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والغاشیة - مصر            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 5            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 3            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 2            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 1            تعداد استفاده : 133
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامه (2)            تعداد استفاده : 71
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والمرسلات            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة واللیل            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والقصار (2)            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة اللیل 1            تعداد استفاده : 71
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 4            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 3 (2)            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,842,240