خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 78 - نبأ

موضوع : 78 - نبأ
   تعداد 278
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 1-30724
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:11
زمان : 06:11
کد: 89024
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالاواخر النبا والنازعات والفاتحة والبقرة656
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88870
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ والنازعات576
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88792
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات والعلق عزاء567
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88790
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات ایران588
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88788
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ 31-40594
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88785
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنباء والقصار284
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ وقصارالسور305
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88124
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ والنازعات وقریش304
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88123
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات والعلق قران ظهرجمعه قریة تلراک بمرکز اولاد صقر 28-6-2008303
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88122
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات والعلق 2010293
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88121
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ والنازعات والحمد والبقرة296
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88120
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات 2298
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88119
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والقصار302
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88118
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والقصار 2295
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88117
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبا النازعات621
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87570
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبأ الى التکویر603
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87569
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبا والقصار320
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87141
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبأ والنازعات والطارق والفاتحة والبقرة333
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87140
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبأ 31-40356
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87139
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالنبا رائعة587
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86664
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیآخر النبأ566
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85514
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنبا والنازعات والانفطار ایران350
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85092
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنبأوالنازعات والطارق والاعلى وقریش اولاد صقر349
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85091
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنبأ والنازعات والطارق والأعلى- مولد الشیخ عبدالحق القاضى1997340
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,929,560,352