خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 79 - نازعات

موضوع : 79 - نازعات
   تعداد 136
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-331502
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:11
زمان : 04:11
کد: 89072
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 15-30 در محضر رهبر انقلاب731
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 15:30
زمان : 15:30
کد: 89023
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنازعات 2639
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88781
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنازعات3308
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88115
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنازعات والفاتحة والبقرة من عزاء 1989 نادرة283
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88114
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنازعات و الفاتحة و البقرة305
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88113
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنازعات 21-41358
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87138
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالنازعات المطففین الکوثر الفلق الناس نادر جدا690
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86663
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالنازعات والمطففین والکوثر والفلق والناس365
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86071
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالنازعات المطففین العلق الفلق الناس رادیو سوریا341
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86070
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات والعلق - رائعة المقاطعة السنبلاوین 1987404
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85083
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات والطارق والاعلى وقریش 1997-4-24420
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات والانفطار بایران اخر ما صور للشیخ378
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات روعة378
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85080
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات 3386
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85079
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات 1389
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85078
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات والطارق والاعلى وقریش 28-9-1999310
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83707
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات والانفطار291
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83706
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات والانفطار ایران288
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83705
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات بایران مذاعة 10-3-2011307
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83704
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنازعات 2304
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالنازعات 2480
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82721
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالنازعات والقصار حلوة جدا316
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالنازعات 1289
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82264
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 محمود محمد صابرالنازعات والانسان ختام البیضة تمى الامدید 27-9-2011314
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81207
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,845,863