خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 83 - مطففین

موضوع : 83 - مطففین
   تعداد 81
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس            تعداد استفاده : 769
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:44
مدت : 05:44
کد: 89029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالمطففین            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق            تعداد استفاده : 709
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین الطارق الأعلى الغاشیة            تعداد استفاده : 683
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق والبروج            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج            تعداد استفاده : 432
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین الإنشقاق البروج - شبرا بلولة            تعداد استفاده : 425
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین 1            تعداد استفاده : 411
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج والفاتحة وأول البقرة ختام دیرب السوق روعه            تعداد استفاده : 323
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین الانشقاق دیرب السوق            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین 18-28            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمطففین والإنشقاق            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالمطففین 18-28            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین            تعداد استفاده : 470
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین (2)            تعداد استفاده : 415
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین ورش            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین وقصار السور من میت القرشى رائعه            تعداد استفاده : 441
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والإنشقاق والعلق - القلیوبیة 26-11-2009            تعداد استفاده : 459
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والانشقاق            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین فى عمر مکرم            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالمطففین والشمس -الزنکلون 25-6-2012            تعداد استفاده : 582
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالمطففین والفاتحة - 8 دقائق من الروعة            تعداد استفاده : 368
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین_-ورش            تعداد استفاده : 313
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین            تعداد استفاده : 304
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالمطففین            تعداد استفاده : 234
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین            تعداد استفاده : 288
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین أمسیه تفهنا العزب 1            تعداد استفاده : 275
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین البوها میت غمر 1985            تعداد استفاده : 282
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین من البوها میت غمر 1985            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین أمسیة تفهنا العزب 2            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین والانشقاق والفاتحه            تعداد استفاده : 396
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 5            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 3            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 1            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین فجر            تعداد استفاده : 172
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 4            تعداد استفاده : 171
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 2            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین (کلا إن کتاب الأبرار لفی علیین) قصیر            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والعلق والقدر ال قوره دار السلام 2011            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین الانشقاق البروج المنشاه            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والبلد والطارق والعلق والقدر والفاتحة وأول البقرة مسجلة من مسجد الامام الحسین 23-9-2011            تعداد استفاده : 168
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالمطففین 18-36 الانشقاق البروج 1-9            تعداد استفاده : 289
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمطففین والنصر            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطففین آیات 1 تا 8            تعداد استفاده : 158
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:53
مدت : 00:57:53
کد: 35164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 28 تا 36            تعداد استفاده : 168
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:02
مدت : 00:07:02
کد: 33823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 14 تا 17            تعداد استفاده : 151
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:16
مدت : 00:05:16
کد: 33822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 18 تا 27            تعداد استفاده : 168
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:02
مدت : 00:07:02
کد: 33821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 7 تا 13            تعداد استفاده : 165
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:49
مدت : 00:05:49
کد: 33820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 1 تا 6            تعداد استفاده : 163
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:08
مدت : 00:07:08
کد: 33819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 773
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 489
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 334
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 274
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 242
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 185
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 219
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 220
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 185
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 177
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 237
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 179
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 189
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 222
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 209
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 183
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 145
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 231
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 208
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 232
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 199
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 195
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 220
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت بسیار زیبا از استاد محمود شحات انور از سور مبارکه مطففین/حمد/بقره.            تعداد استفاده : 418
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه مطففین 22 تا 28 ، شمس            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه مطففین 22 تا 28            تعداد استفاده : 217
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه مطففین 1 تا 13            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,568,833