خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 86 - طارق

موضوع : 86 - طارق
   تعداد 87
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق            تعداد استفاده : 1675
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 3:12
مدت : 3:12
کد: 89076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالطارق            تعداد استفاده : 608
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالطارق کاملة            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالطارق            تعداد استفاده : 526
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطارق القصار            تعداد استفاده : 689
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق والأعلى من ابو الصیر روعه            تعداد استفاده : 382
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 2            تعداد استفاده : 415
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 3            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 1            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالطارق            تعداد استفاده : 536
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالطارق 1            تعداد استفاده : 466
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالطارق 1-17            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالطارق البلد            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق وقصار السور - المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 394
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق القصار            تعداد استفاده : 369
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (3)            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر البلد            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 3            تعداد استفاده : 378
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 1            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس (2)            تعداد استفاده : 404
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والقصار            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (2)            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 4            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 2            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس            تعداد استفاده : 142
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالطارق وقریش والفاتحه من ابو داوووود العنب            تعداد استفاده : 143
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالطارق والشمس انجلترا            تعداد استفاده : 178
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق والبلد قدیمة            تعداد استفاده : 215
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق البلد            تعداد استفاده : 215
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق والآعلى            تعداد استفاده : 148
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالطارق            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق رائعة            تعداد استفاده : 409
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 3            تعداد استفاده : 393
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 1            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق الاخلاص            تعداد استفاده : 178
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 2            تعداد استفاده : 178
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد1الطارق            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والشمس            تعداد استفاده : 148
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالطارق والبلد والفاتحة            تعداد استفاده : 318
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالطارق            تعداد استفاده : 210
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالطارق والشمس استریو            تعداد استفاده : 171
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالطارق            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالطارق والاخلاص            تعداد استفاده : 322
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالطارق            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالطارق 1            تعداد استفاده : 331
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطارق            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطارق إیران            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالطارق            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالطارق            تعداد استفاده : 276
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالطارق والأعلى والغاشیة والفجر أولیلة            تعداد استفاده : 263
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالطارق والفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 146
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیالطارق والأعلى والغاشیه            تعداد استفاده : 581
تلاوت
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالطارق والأعلى والغاشیة والفجر والبلد والقارعة والعادیات من منیا القمح 1989 ممتازة            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالطارق والقصار            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره طارق            تعداد استفاده : 90
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:39
مدت : 00:44:39
کد: 35160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره طارق            تعداد استفاده : 107
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:40
مدت : 00:07:40
کد: 33828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 833
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 485
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 348
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 265
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 264
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 215
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 187
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 190
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 200
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 171
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 148
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 178
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 210
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 173
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 172
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 214
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 126
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 207
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 210
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 220
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 201
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه طارق ،آیه 1 تا 17            تعداد استفاده : 228
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه طارق 1 تا 8            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,560,755