خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 86 - طارق

موضوع : 86 - طارق
   تعداد 87
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق1513
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 3:12
زمان : 3:12
کد: 89076
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالطارق539
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88701
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالطارق کاملة295
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88032
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالطارق422
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87507
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالطارق القصار598
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86559
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالطارق والأعلى من ابو الصیر روعه337
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84947
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالطارق 2373
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84946
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالطارق 3336
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83571
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالطارق 1320
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83570
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالطارق466
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81840
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد ابوالعینین شعیشعالطارق 1408
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80527
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالطارق 1-17334
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80352
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناالطارق البلد312
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79668
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق وقصار السور - المسجد الأقصى342
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78749
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق القصار316
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78748
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (3)290
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78747
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر البلد309
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78746
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 3326
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78745
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 1329
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78744
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس (2)349
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78743
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق318
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77085
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والقصار318
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77084
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر318
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77083
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (2)304
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 4323
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,862,655