خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 89 - فجر

موضوع : 89 - فجر
   تعداد 178
استاد محمد محمود طبلاویالفجر والعلق596
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87518
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفجر359
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87089
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفجر و العلق348
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87088
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفجر 1642
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86584
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفجر الفاتحة اوائل البقرة330
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85992
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیقران فجر مسجل عام 1996 من مسجد الامام الحسین545
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85314
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیقران فجر اخر مریم من مسجد السیدة زینب 1992526
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85313
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر والقصار381
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84969
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر والبلد زفتی388
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84968
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر کاملة والهمزة- راائعة340
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84967
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیقران فجر سورة الانسان من مسجد الامام الحسین عام 1994297
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83938
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیفجر التوبة306
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83923
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر325
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83594
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر والبلد منزل الحیان 11-10-99331
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83593
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفجر والبلد جصفا 96346
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83592
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیآخر الفجر وقصار السور ختام میت310
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82940
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفجر 2448
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82658
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفجر استدیو448
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82657
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفجر 3310
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82202
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفجر 1266
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82201
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالفجر والبلد338
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81547
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 محمود محمد صابرالفجر الفاتحة323
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80850
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفجر البلد الضحى326
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80366
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفجر 1-30336
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80365
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفجر البلد الزلزلة الکافرون الفلق الناس332
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80107
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,369,137